New Account Registration

If you have got a registration code, please enter it here.

Login data


Retype Password
Allowed chars: A-Z a-z 0-9 _.+?#-*@!$%~/:;
The password must have at least a size of 6 characters.

Personal Data

Contact Information

Retype E-Mail
Retype E-Mail

Other

Settings

Terms of Service

Общи условия онлайн платформа за обучение https://learn.academybg.eu/

Поместените на тази страница Условия уреждат отношенията между „Ленгуидж Академи“ ЕООД, като собственик на онлайн платформата за обучение https://learn.academybg.eu/    и всяко лице, което посещава или закупува от лицензия за обученията, предлагани в онлайн платформата за обучение  https://learn.academybg.eu/ .Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между :“Ленгуидж Академи“ ЕООД , гр. Варна ул. Екатерина Симитчиева 15 ЕИК 201937259, представлявано от Ивелина Иванова Стоянова– Управител.

Настоящите Общи Условия представляват правно съглашение между Вас лично ("Вие") и  „Ленгуидж Академи“ ЕООД

„Ленгуидж Академи“ ЕООД  изразява волята си да Ви предостави право да използвате електронните обучения и включените в тях съдържания само по начините, предвидени в Общите условия.

Вашето приемане на Общите Условия става посредством потвърждаване на регистрацията Ви за съответното електронно обучение, с което се счита, че Вие приемате да бъдете обвързан от Общите Условия.

За малолетни лица, действията по приемане на общите условия, регистрация и по заплащане на дължимите суми, се извършват вместо тях и от тяхно име от техните законни представители, а за непълнолетните, със съгласието на законните им представители.

Ако имате каквито и да било въпроси или притеснения относно Общите Условия, моля свържете се с нас на следния имейл адрес: eacademy@abv.bg

 

 

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ЗАПАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

а. Съдържанието на електронните обучения са предмет на лицензия, а не на продажба. Разрешението да използвате електронните обучения зависи от плащането на приложимото възнаграждение.

б.“Ленгуидж Академи“ ЕООД е носител на всички права върху електронните обучения, които са защитени от закона и приложимото международно законодателство, спогодби и конвенции, относно правата на интелектуална собственост, включително търговската тайна.

в. Вие се съгласявате да използвате адекватни средства, за да защитите електронните обучения от непозволена употреба, копиране, разпространение или публикуване.

г. „Ленгуидж Академи „ ЕООД си запазва всички права, които не са изрично предоставени по силата на настоящите Общи Условия, включително правото да променя и подобрява електронните обучения.

д. „Ленгуидж Академи“ ЕООД не предоставя на потребителите на електронните обучения изрично или косвено право върху информацията в електронните обучения.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВА

Съгласно настоящите Общи Условия, Ленгуидж Академи ЕООД предоставя на потребителите на електронните обучения право на използване на съдържанието на електронните обучения за лична употреба.

Потребителят няма право да продава, отдава под наем, да продава на лизинг, да предоставя подлицензия, да възпроизвежда, да рекламира, да разпространява, да прехвърля или споделя, да използва по какъвто и да било друг начин /включително чрез преработка, превод и други/ електронните обучения или части от тях.

Потребителят няма право да прави копие или копия на цялото или на части от съдържанието на електронните обучения, включително за архивни цели.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Съдържанието на електронните обучение се предоставя "както са" - без гаранции, изрични или косвени, включително, но не само гаранции за успеваемост, продаваемост, пригоденост за определена цел, или друга гаранция. Ленгуидж Академи ЕООД не гарантира, че електронните обучения ще задоволят изискванията и потребностите Ви или че същите са без дефекти или грешки, устойчиви на грешки (fault-tolerant) или защитени от грешки (fail-safe), или че всички несъответствия могат или ще бъдат отстранени, както и че ползването им ще бъде без прекъсвания.

Ленгуидж Академи ЕООД има право да поправя, коригира или допълва електронните обучения. Те се извършват в обхват, обем и срок по преценка на Ленгуидж Академи ЕООД. Преценката на Ленгуидж Академи ЕООД по настоящата клауза не може да послужи като основания за претенции или искове от Ваша страна за заплащане на обезщетения или други. Вие нямате право на обезщетения, искове или други форми на претенции, произтичащи от необходимостта от поправки, корекции или допълнения.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ЦЕНИ

  1. Правилата за ползване на електронните обучения на Ленгуидж Академи ЕООД могат да бъдат променени по всяко време чрез актуализиране на „Общи условия за електронно обучение“. Тези промени са публични, влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти.
  2. Ленгуидж Академи ЕООД има право да променя цените без предварително известие, клиентите заплащат курсовете по цени, които са били актуални към момента на записването им.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕР И УЧЕБНИ СИСТЕМИ

Софтуерът и платформите за дистанционно обучение, които ще използвате при преминаване на електронно обучение, изработено от Ленгуидж Академи ЕООД, са под закрилата на авторското право и са собственост на съответните производители.

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрацията за използване на платформата https://learn.academybg.eu/  се извършва от  Ленгуидж Академи  ЕООД след закупуване на електронно обучение от Вас. Регистрацията става чрез попълване на потребителски профил, който съдържа минималните изисквани данни за правилната работа на платформата, а именно – потребителско име, парола, лични имена и имейл адрес.

Основавайки се на Закона за защита на личните данни, Вие имате право на достъп и  поправка на личните си данни, които са въведени при регистрация в онлайн платформата https://learn.academybg.eu/

С приемането на настоящите Условия Потребителят (Вие), който е регистриран в платформата https://learn.academybg.eu/

с потребителско име, лични имена, парола и електронна поща, се съгласява личните му данни да бъдат обработвани по електронен път от 

С приемането на настоящите Условия, Вие се съгласявате предоставените от Вас лични данни да се съхраняват, обработват и използват от https://learn.academybg.eu/

 за целите на поддръжката на дадени функционалности на системата, както и с рекламна цел, но само и единствено за своя цел. Личните Ви данни не биват отстъпвани на трети лица за рекламни или друг вид промоционални цели.

С приемането на настоящите условия, Вие се съгласявате    да използва информацията за Вашия IP адрес и други предоставени данни за разкриване на идентичността в случаите, когато това се изисква от закона, определени юридически процедури и/или за да се гарантира спазването на настоящите Условия за ползване.

Фирмата-собственик на онлайн платформата   – https://learn.academybg.eu/  Ленгуидж Академи ЕООД си запазва правото да променя по всяко време съдържанието на настоящите Условия за ползване, както и на начина на достъп до информацията в нея.

https://learn.academybg.eu/  не носи отговорност за евентуални технически проблеми или смущения, възпрепятстващи използвайте на онлайн магазина, вследствие употребата на компютърното оборудване на Потребителя. 

НАЧИН И СРОК НА ДОСТАВКА НА ПРОДАВАНИТЕ СТОКИ/УСЛУГИ КЪМ КЛИЕНТА СЛЕД ЗАПЛАЩАНЕТО ИМ

Електронните обучения на сайта се предоставят само и изключително по интернет.

След заплащането на съответното електронно обучение вие ще получите, Вашия достъп до съответния ресурс, като ще Ви бъде предоставена парола и потребителско име по имейл.

Издавани документи

След закупуването на електронно обучение, Вие ще получите фактура за направеното от вас плащане. Моля, запазете издадената фактура.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личната информация, която Вие ни предоставяте в регистрационната форма се ползва от закрилата нa Закона за защита на личните данни. Тя по никакъв начин няма да бъде използвана за цели извън изрично обявените в „Общите условия за електронно обучение“ и няма да бъде предоставяна под каквато и да е форма на трети лица.

Ленгуидж Академи ЕООД разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички ПОТРЕБИТЕЛИ, и гарантираме че вашите лични данните са защитени.

Ленгуидж Академи ЕООД има ангажимента да защити неприкосновеността на личния живот на своите потребители.

Нашата политика за защита на личните данни има за цел да ви помогне да разберете как събираме, ползване и опазване на информацията, която ни предоставяте, и да ви помогне при вземането на информирани решения при използването на нашите услуги.

Термините “ние”, “нас” и “наш” се отнасят до Ленгуидж Академи ЕООД. “Вие” се отнася до Вас, като потребител на услугата. С приемането на нашата политика за конфиденциалност, Вие се съгласявате ние да извършваме събиране, съхраняване, използване и разкриване на лична информация.

Ленгуидж Академи ЕООД ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/ използвате САЙТА, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всеки достъп / използване на САЙТА посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването този акаунт.

Чрез влизането/използването на САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита от трети лица.

Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба / злоупотреба при използване на акаунта, препоръчваме Ви веднага да ни информирате на адрес eacademy@abv.bg

 

При регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всякакви предоставени изявления / записи / фалшиви данни.

Ленгуидж Академи ЕООД си запазва правото да откаже на всеки ПОТРЕБИТЕЛ достъп до САЙТА, да закрие акаунт или да анулира ПОРЪЧКИ, включително потвърдени поръчки.

Също така, достъпът в САЙТА може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови дейности или услуги.

Ленгуидж Академи ЕООД ще положи всички усилия да осигури достъп до САЙТА без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.

Данните и личната информация, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ, се използва от Ленгуидж Академи ЕООД за управление на поръчки, за обработка на плащания, за комуникиране с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ относно поръчки.

Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивалент; едно отъждествимо лице е лицето, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез един идентификационнен номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

Ленгуидж Академи ЕООД няма да предоставя Вашите лични данни на трети лица.

ОТКАЗ ОТ УСЛУГИ

Съгласно чл. 55 от ЗЗП клиентът има право да се откажете от курс в срок от 14 работни дни след началото му.

Всички платени продукти имат 14 работни дни гаранция за връщане на парите, без допълнителни условия към купувача. За възстановяване на заплатени сума за закупената стока, купувачът следва само да се свърже с Ленгуидж Академи ЕООД чрез формата за контакт и да заяви възстановяване.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО чл. 52, ал.1 от ЗЗП

  1. (1)Наименование на Доставчика: Ленгуидж Академи ЕООД

(2) Седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. Екатерина Симитчиева 15

(3) Адрес за упражняване на дейността: гр. Варна 9000, ул. Екатерина Симитчиева 15

(4) Данни за кореспонденция: гр.Варна 9000, бул. Сливница 125 ет.2 , ап. 5, ел.поща: eacademy@abv.bg мобилен 0877 333517;

(5) Вписване в публични регистри: ЕИК 201937259.

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни – www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите – www.kzp.bg

 

  1. Основните характеристики на предлаганите от Ленгуидж Академи ЕООД са описани подробно към всеки отделен курс в отделните секции на сайта.
  2. Обявените цени на курсовете са в лева с включен в тях данък добавена стойност.
  3. Заплащането на електронното обучение се извършва по банков път най-малко 1 ден преди започването на обучението.
  4. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). За всяко заплащане получавате фактура.

 

 

* Required